+48 886 039 635

Koszty procesu rozwodowego.

Rozwód od strony prawnej

Analiza procesu rozwodowego nie byłaby kompleksowa gdybyśmy nie wspomnieli w kilku słowach o kosztach. Jest to kwestia raczej marginalna, ale należy wskazać na kilka kluczowych zagadnień.

Od pozwu o rozwód uiszcza się opłatę sądową, która wynosi 600 zł. Jeżeli pozew zawiera wniosek o podział majątku należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 1000 zł. W przypadku złożenia zgodnego projektu podziału majątku opłata ta spada do 300 zł. Znaczną część kosztów stanowi wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa minimalną stawkę wynagrodzenia przysługującego adwokatowi/radcy prawnemu w sprawie o rozwód, która wynosi 720 zł. Są to tzw. koszty zastępstwa procesowego. Dodatkowo strony w umowie z pełnomocnikiem ustalają rzeczywistą wysokość jego wynagrodzenia za reprezentowanie w sprawie.

Jednak koszty rozwodu to nie tylko opłata za złożenie pozwu oraz wynagrodzenie pełnomocnika. Zalicza się do nich także dodatkowe koszty związane z przebiegiem sprawy, np. koszt opinii biegłych, opinii OZSS (od 500 do 1000 zł) czy stawiennictwa świadków. O tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia kosztów sądowych zwykle decyduje treść pierwszego punktu wyroku, który dotyczy rozwiązania małżeństwa oraz winy za rozkład pożycia. Jeżeli Sąd wyda wyrok orzekający wyłączną winę jednego z małżonków, wówczas małżonek ten jako przegrywający proces ponosi wszelkie koszty sądowe. Chodzi zarówno o koszt w postaci opłaty od pozwu, minimalnego wynagrodzenia pełnomocnika drugiej strony, jak i np. opinii biegłych.

W przypadku orzeczenia rozwodu z winy obu stron bądź bez orzekania o winie – najczęściej dochodzi do wzajemnego zniesienia kosztów procesu, co oznacza, że strony nie zwracają sobie minimalnych kosztów zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli chodzi o koszty należne Sądowi, w razie stwierdzenia winy obu stron ponoszą one opłatę od pozwu i inne koszty sądowe po połowie. Z kolei w razie rozwodu bez orzekania o winie połowę opłaty od pozwu zwraca Sąd, zaś pozostałe 300 zł dzieli się pomiędzy małżonków, co oznacza że pozwany jest zobowiązany zwrócić stronie powodowej 150 zł.

Jak wynika z powyższego ostateczne koszty postępowania rozwodowego mogą kształtować się na różnym poziomie, tak jak różne mogą być rozstrzygnięcia Sądu w tym przedmiocie w zależności od wyniku sprawy. Istnieje jednak prosta zależność: im więcej dodatkowych czynności, tym wyższe koszty sądowe.

Mariusz Sawicki

Mariusz Sawicki

Radca prawny, założyciel Kancelarii Radców Prawnych „Sawicki i Wspólnicy”. Propagator koncepcji maksymalnej ochrony dzieci zarówno w okresie rozpadu małżeństwa rodziców jak i w okresie późniejszym.

Życiowego partnera można zmienić, ale rodzicami pozostaje się zawsze. Właśnie dlatego już na etapie rozwodu warto zadbać o przyszłość dzieci z tego związku.

Należy pamiętać, że jeżeli nastawiasz się na walkę, to druga strona prawdopodobnie odpłaci Ci pięknym za nadobne. Dochodzi wtedy do sytuacji wet za wet, cios za cios…